رهبری اقیانوس آبی

رهبری اقیانوس آبی         مطمئنا مدیران نمی‌خواهند رهبران ضعیفی باشند. مشکل این است که آنها درک روشنی از اینکه چه تغییراتی لازم است تا بهترین عملکرد را در هر نفر شناسایی کند و به بیشترین اثر‌گذاری برسد، ندارند،ما معتقدیم رهبران سازمانی می‌توانند از طریق رویکردی که آن …