خصوصیات شخصی

نظریه خصوصیات شخصی نظریه خصوصیات شخصی را می توانید در متن دنبال بفرمایید:     از این دیدگاه که قدیمی ترین طرز تفکر در زمینه درجه اثربخشی بودن رهبری است،مشخصات فردی رهبر مورد توجه است،بر اساس این نظریه وجود صفات خاص در انسان می توانند او را یک رهبر موفق …