استراتژی های منابع انسانی

جایگاه استراتژی های منابع انسانی در سازمان: در سازمان های بزرگ و با کسب و کار چندگانه سه سطح از تصمیم گیری استراتژیک وجود دارد که شامل شرکت، کسب و کار و وظیفه ای می باشد. برای سازمان هایی که فقط یک کسب و کار دارند، سطوح کسب و کار …