میانبرهایی که رهبران سازمان یا به آن توجه نمی‌کنند

میانبرهایی که رهبران سازمان یا به آن توجه نمی‌کنند میانبرهایی که رهبران سازمان یا به آن توجه نمی‌کنند یا آنها را جدی نمی‌گیرند و اثرات آن متوجه کارمندان و مدیران میانی می‌شود قوانین نانوشته را بنویسید: از خود بپرسید کارکنان‌ عمدتاً چه هنجارهایی در ذهن‌شان دارند، سپس تلاش کنید تا …