ویژگی های رهبران خوب

ویژگی های رهبران خوب: ویژگی های رهبران خوب را در متن ذیل دنبال بفرمایید:     1-انگیزه بخش و الهام بخش هستند 2-صداقت دارند. 3-در کاری که انجام می دهند، متخصص و حرفه ای هستند. 4-نتیجه گرا هستند. 5-قدرت مذاکره خوب دارند. 6-ارتباطات خوب ایجاد می کنند. 7-موجب رشد و …