رهایی از تعصب در مدیریت چرا و چگونه؟

رهایی از تعصب در مدیریت چرا و چگونه؟     تصورات و تعصبات بر اساس آنچه حس می کنیم و ندای درونی به ما می گوید، تصمیم بگیریم ما مخالف این موضوع نیستیم و نمی گویم اینکار غلط است، اما یک مشکل اساسی در این نوع رویکرد وجود دارد و …