سبک ژولیوس سزار

بررسی رفتار خود به سبک ژولیوس سزار بررسی رفتار خود به سبک ژولیوس سزار را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: سقراط می گوید زندگی که بدون پرسش و تشخیص به پیش رود ارزش ندارد. به تعبیری انسان بهتر است مدام زندگی خودش را مورد انتقاد و بررسی قرار …