مدیریت چیست؟!

مدیریت چیست؟! یکی از اساسی ترین سوال های افراد همیشه همین موضوع است.مدیریت چیست؟! شاید شنیده باشید یا خوانده باشید و یا باور داشته باشید که میگویند؛ مدیریت هم علم است و هم هنر. یعنی هم آگاهی و هم تجربه. هم اکتسابی و هم ذاتی. هم توانائی و هم عشق. …