مشکلات هزینه‌ای سازمان

مشکلات هزینه‌ای سازمان       بسیاری از مدیران به ریشه اصلی مشکلات هزینه‌ای سازمان خود توجه نمی‌کنند راهکار را در حذف مواردی کم قیمت مانند قند و چایی کارکنان می دانند،غافل از اینکه هزینه‌های اصلی ویا بالاسری ناشی از بی تدبیریها و سوء مدیریت منابع اصلی سازمان سبب ساز …