دومینوی دیجیتال

دومینوی دیجیتال     دسترسی به بازارهای بیشتر با وجود رقبایی که از بازار سنتی جدا شده و یک هاب جدید برای خود ایجاد می کنند و سپس بخشی از اقتصاد را به خود اختصاص داده و بعد از آن سهم خود را از ارزش های خلق شده می گیرند. …