مدل SBI در ارائه بازخورد به کارکنان

مدل SBI در ارائه بازخورد به کارکنان   موقعیت (situation): موقعیت را بصورت کامل و شفاف توصیف کنید مثلا “در جلسه هیأت مدیره صبح که نیم ساعت تأخیر داشتی …” رفتار (Behavior): رفتار مشاهده شده را توصیف نمایید. موارد و مصادیق واقعی، روشن و غیر قابل انکار را بیان کنید …