رفتار شخصی ممیز

رفتار شخصي ممیزان بایستی از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشند که بتوانند مطابق اصول ممیزی عمل کنند. ممیزان بایستی در حین عملکرد فعالیت های ممیزی رفتار حرفه ای شامل موارد به شرح زیر را ازخود نشان دهند: – پایبندی به اصول اخلاقی؛ یعنی منصف، صادق، مخلص، درستکار و بصیر …