کارکنان آیینه ای از رفتار مدیران هستند

کارکنان آیینه ای از رفتار مدیران هستند     جست و جو در رفتار مدیر وقتی کارمندی نامنظم ویا مرتب دیر به سر کار خود میاید و بطورکلی کم کاری میکند، آنرا در رفتار مدیر یک مجموعه جستجو کنیم. آیینه ای از رفتار مدیران کارکنان آیینه ای از رفتار مدیران …