کارکنان آیینه ای از رفتار مدیران هستند

کارکنان آیینه ای از رفتار مدیران هستند   کارمند نامنظم وقتی کارمندی نامنظم ویا مرتب دیر به سر کار خود میاید وبطورکلی کم کاری میکند، آنرا در رفتار مدیر یک مجموعه جستجو کنیم،کارکنان آیینه ای از رفتار مدیران آن مجموعه هستند. اگر مدیر متعهد ، وقت شناس ، منظم ، …