مهارتهای بهبود رفتار سیاسی درسازمان چیست؟

مهارتهای بهبود رفتار سیاسی درسازمان چیست؟     آیا هر فردی می تواند مهارت های سیاسی خود را بهبود بخشد؟ مهارت سیاسی درحقیقت هم ذاتی و هم اکتسابی است. مهارت سیاسی برای افراد با شخصیتهای برون گرا، ساده تر است اما هر شخصی می تواند مهارتهای سیاسی را از راه …