ارزشمند بودن در محیط کار

ارزشمند بودن در محیط کار ارزشمند بودن در محیط کار :4 توصیه تا در محل کار، فرد ارزشمندی دیده شویم -شاید بارها در جلسات مختلف، مشارکت و ایده‌پردازی کنیم یا با همکارانمان ارتباط مناسبی برقرار کرده و تمام کارها را به موقع انجام دهیم؛ اما باز می‌بینیم آنطور که باید …

رفتار در محیط کار

رفتار در محیط کار  رفتار در محیط کار و ۱۲ شخصیت مختلف در محیط کار و روش درست تعامل با آنها -هریک از همکاران در محیط کار شخصیت خاص خودشان را دارند، بنابراین نمی‌توان با همهٔ آنها به یک شکل رفتار کرد. توجه به این نکته اهمیت زیادی در پیشرفت …