آیا همه جا و با همه کس یک رفتار ثابت دارید؟

آیا همه جا و با همه افراد یک رفتار ثابت دارید؟   داشتن یک شیوه ارتباطی یکسان با همه ی افراد و در همه ی موقعیت ها کار درستی نیست،باید بدانید که همه ی افراد با یکدیگر یکسان نیستند پس نمی تواند نحوه ارتباط با آنها نیز ثابت باشد،داشتن یک …