رفتار با همکار

رفتار با همکار شش آدم سمی که هرگز نباید در محل کار با آن‌ها صمیمی شوید پرحرف‌ها روان‌شناس، کیت اسنوز، می‌گوید، اگر همکاری دارید که درباره‌ی هر مسئله‌ای وارد جزئیات می‌شود و حرف زدن را تا جایی ادامه می‌دهد که وقت همه را می‌گیرد، بهتر است فاصله‌ی خودتان را با …