قلعه خودت را بساز

قلعه خودت را بساز قلعه خودت را بساز برای پی بردن به این مساله متن زیر را دنبال فرمایید: سه سناریو: کدامیک بیشتر آزارت می دهد؟ ۱- حقوق دوستانت افزایش پیدا کند و حقوق تو ثابت بماند. ۲- حقوق تو و دوستانت ثابت بماند. ۳- میانگین حقوق دوستانت کاهش بیابد، …