نظریه سازگاری شغلی مینه سوتا

نظریه سازگاری شغلی مینه سوتا       نظریه سازگاری شغلی مینه سوتا یا The Minnesota Theory of Work Adjustment یا به اصطلاح TWA به بررسی رابطه فرد با محیط کاری اش می پردازد. کاربرد این نظریه در دادن تعریفی مشخص از سازگاری شغلی برای کارکنان و کارفرما است که …