اهمیت رضایت مشتری

اهمیت رضایت مشتری ضروری است که پیمانکاران و شرکت های پروژه محور برای تداورم کسب و کار خود رضایت کارفرما را بعنوان اصلی ترین مشتری حفظ نماید. علاوه بر کارفرما مشتریان دیگری نیز برای هر پروژه وجود دارد که از اصلی ترین آن ها بهره بردار و مردم ساکن در …