تئوری‌ رشد يافتگی‌ و رشد نیافتگی

تئوری‌ رشديافتگی‌ و رشد نیافتگی     تئوری کریس آرجریس تئوری کریس آرجریس به تئوری توسعه نیافتگی مشهور است. او معتقد است که بی تفاوتی شایع در محیط کار و عدم تمایل کارکنان به تلاش در فعالیت، ناشی از تنبلی نیست بلکه ناشی از میزان بلوغ آن ها و همچنین …