موفقیت مالی

موفقیت مالی چگونه درست سرمایه گزاری کنیم و بیندیشیم تا به موفقیت مالی برسیم پولِ گورِ بابات! آفتاب پشت سرتان را می سوزاند. دهان تان مثل کاغذِ سمباده خشک شده است‌. آخرین قطره آبِ همراه تان را دو روز قبل نوشیده اید. دقیقا در چنین لحظه ای برای یک لیتر …