نکته های مدیریتی

نکته های مدیریتی     اعتماد به نفس شیوه صحبت کردن تأثیر زیادی در اعتماد به نفس شما دارد، افراد خجالتی، کم‌رو و کسانی که اعتماد به نفس پایینی دارند، در هنگام حرف‌زدن مدام تردید دارند و از عباراتی استفاده می‌کنند که نشانه‌ی عدم قطعیت و اطمینان است. به کار …

رشد سریع باید مدیریت شود

رشد سریع باید مدیریت شود مدیریت رشد مدیریت رشد کار آسانی نیست خصوصا زمانی که سریع اتفاق بیفتد اگر شما برای یک شرکت با ۱۰ الی ۲۰ نفر کارمند،با سیاست های انعطاف پذیر، و روش های غیر رسمی کار می کنید. همه همدیگر را می شناسند و ایجاد تغییر در …