به مشکلات رسیدگی کنید

به مشکلات رسیدگی کنید جایگاه مدیر در جایگاه مدیر، مشکلات تیم و افرادتان را باید شناسایی و تا جایی که ممکن است هر چه سریعتر حل کنید،اگر مشکلات کوچک نادیده گرفته شوند، کم کم بزرگ و بزرگتر می شوند و آسیب های آنها هم بزرگتر می شوند و ممکن است …