یک شرکت عالی چگونه شرکتی است؟

یک شرکت عالی چگونه شرکتی است؟ یک شرکت عالی چگونه شرکتی است؟با ما همراه بمانید: “جيم كالينز” برای عالی بودن باید به سه دستاورد رسیده باشید: ◊اول برتری در دستاوردها؛ ◊دوم تمایز در تاثیر؛ ◊سوم وابسته نبودن موفقیت شرکت به افراد. اگر شما یک تیم ورزشی باشید و جام قهرمانی …