رسالت سازمان

شناسایی رسالت سازمان رسالت سازمان در واقع علت اصلی تشکیل و دلیل تاسیس آن است اگر مدیران این موضوع را به درستی شناسند میتوانند راهبردهایی را انتخاب کنند و به اجرا درآورند که موجب حفظ و تقویت وحدت جهت میان همه اعضای سازمان شود. با پیاده سازی سیستم های مدیریتی ایزو …