مهارتهایتان را کشف کنید

مهارتهایتان را کشف کنید     رخدادها و تصمیمات رضایت‌بخش هنگامی که رخدادها و تصمیمات رضایت‌بخش خود را به خاطر می‌آورید، جزئیات آن را نیز مشخص نمایید؛ به موقعیت‌ها، موضوعات، افراد درگیر و نقشی که بازی کرده‌اند، به خوبی توجه داشته باشید، جمع آوری جزئیات را کامل کنید تا جایی …