اصول مدیریتی یادگیری مداوم

اصول مدیریتی یادگیری مداوم     مدیران خوب مدیران خوب، مانند اسفنج هستند؛ آنها پیوسته دانش را جذب میکنند، جهان و محیط های کاری به سرعت در حال تغییر هستند، به همین دلیل به روز شدن دانش افراد برای توسعه و پیشرفت امری اجتناب ناپذیر است. نقطه ی آغاز سقوط …