موفقیت های کوچک

موفقیت های کوچک     محدودیت های ساختارهای زندگی اگر ندانیم موفقیت کوچک چیست در جهت دادن تصمیم‌، رفتار و قضاوت‌ خود دچار مشکل می شویم، برداشت ما از این مفهوم به شرح زیر است: ما همه درون ساختار هایی زندگی می‌ کنیم که ما را محدود می‌ کند، این …

معانی موفقیت

معانی موفقیت متن زیر به نوعی معانی موفقیت را نشان میدهد؛با ما همراه باشید: موارد زیر انواع  معانی موفقیت را شرح می دهد؛ موفقيت يعنی: از مخروبه های شکست، کاخ پيروزی ساختن موفقيت يعنی: خنديدن به آنچه ديگران مشکلش می پندارند موفقيت يعنی: از تجارب انسانهای موفق درس گرفتن موفقيت يعنی: …