دام هایی بر سر راه نوآوری

دام هایی بر سر راه نوآوری-قسمت ا       تعصبات شناختی مخرب خلاقیت فردا به محض این که به محل کارتان رسیدید مدیران بازاریابی، استراتژی، توسعه محصول و یا مدیران حوزه های دیگر را احضار کنید و از آنان بپرسید:اگر شما جای خدمه کشتی تایتانیک بودید، چه سناریویی را …