اشتباهاتی که افراد موفق هرگز تکرار نمی‌کنند

اشتباهاتی که افراد موفق هرگز تکرار نمی‌کنند     تکرار مرتب اشتباهات تمام انسان‌ها در زندگی دچار اشتباه می‌شوند؛ اما شکست زمانی اتفاق می‌افتد که اشتباهی را مرتب تکرار کنید، اشتباه بخشی از زندگی است، در حقیقت، از طریق اشتباهات و شکست‌ها به تجربیات و بینش دست پیدا می‌کنید و …