اصول کلی “تفکر سیستمی” از منظر راسل ایکاف:

اصول کلی “تفکر سیستمی” از منظر راسل ایکاف:     موارد زیر را در ظر بگیرید: 1⃣ مسايل امروز ناشی از راه حل های ديروز است. 2⃣ معمولا راه حلهای ساده انگارانه راه به جايی نمی برند. 3⃣ رفتارها و نتايج خوب مقطعی و زود گذر به دنبال خود نتايج …