شکست استراتژی ها

شکست استراتژی ها     تحقیقات نشان می دهد ده درصد استراتژی های سازمان ها موفق می شود اما چرا؟ 1) عدم توانایی در تمرکز منابع 2) قابلیت ها و 3) امکانات سازمان بر اجرای استراتژی عامل اصلی شکست های استراتژیک است.. در این راستا 1) عدم درک پیچیدگی ها …