ایزو 9004 ISO

استاندارد بین المللی بهبود مستمر ISO 9004 : ویرایش ISO 9004 در تطابق با توسعه و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 انجام گرفته است. هر دو استاندارد تکمیل کننده یکدیگر هستند ، اما به صورت مستقل از هم نیز مورد استفاده قرار دارند. الزامات ISO 9001 که برای سیستم …