راهزنان وقت و زمان مدیران در سازمانها کدامند؟

راهزنان وقت و زمان مدیران در سازمانها کدامند؟     ارتقای‌كار مدیریت‌ و بهبود آن‌ یكی‌ از مسایلی‌ كه‌ سبب‌ ارتقای‌كار مدیریت‌ و بهبود آن‌ می‌شود داشتن‌ وقت‌ كافی‌ و لازم‌ برای‌ انجام‌امور است‌ اما برخی‌ از مدیران‌ دارای‌ وقت‌ كافی‌ برای‌ انجام‌ دادن‌ امورمربوطه‌ نیستند به‌ همین‌ دلیل‌ كار …