راهبری شخصی چیست؟

راهبری شخصی چیست؟     راهبری شخصی شامل چند مولفه است: در عصرِ لذت های آنی و زودگذر، راهبری شخصی ارزشمندترین مهارتیست که هر فرد را می تواند به قله های رضایتمندی و کیفیت از زندگی برساند،خودکنترلی (Self-Control) یعنی تواناییِ کنترل کردن خود، از این نظر که بر تمایلات و …