اصول تهیه یک خط مشی خوب برای یک سازمان چیست ؟

اصول تهیه یک خط مشی خوب برای یک سازمان چیست ؟     موارد زیر را ذر مورد اصول تهیه یک خط مشی خوب برای یک سازمان -هیچ الزامی در رابطه با نحوه تدوین خط مشی کیفیت وجود ندارد.خط مشی کیفیت می تواند در سه یا چهار سطر و یا مطابق …