نیت مدیران

تردید نسبت به نیت مدیران تردید نسبت به نیت مدیران را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: طرح یک مسئله: یکی از دغدغه هایی که اخیراً ذهن مرا مشغول کرده این است که چرا کارکنان سازمان ها به مدیران و تصمیمات مدیران اعتماد ندارند و تقریباً همه این تصمیمات …

اصل پیتر

اصل پیتر متن زیر در مورد اصل پیتر که یکی از موارد مهم مدیریتی می باشد را خلاصه وار ارائه می کند:     اصل پیتر چیست؟ افراد تا حدی ارتقا پیدا میکنند و رشد می یابند که به حد بی کفایتی برسند. اصل پیتر یا اصل حد بی کفایتی …