راهبردهای ساده بکار ببرید نه پیچیده

راهبردهای ساده بکار ببرید نه پیچیده     استراتژی های غیر قابل درک یکی از اقدامات نادرستی که مدیران برای نشان دادن زیرکی و دانش خود استفاده می‌کنند ایجاد استراتژی های غیر قابل درک است،بدبختانه اگر افرادتان نتوانند راهبرد تان را بفهمند، نمی‌توانند سر در بیاورند که چه کنند و …