راز کشف استعداد مدیران بزرگ

راز کشف استعداد مدیران بزرگ   استعدادهای نهفته تجربه نشان داده است که حتی اگر شما بدانید که استعدادهای نهفته در افراد را چگونه میتوان شناسایی کرد، باز‌ هم نمی‌توانید به آسانی افرادی را که از آن استعدادها برخوردارند، پیدا کنید. افراد اطلاعی از استعدادهای کلیدی و نابشان ندارند مشکل …