رابطه ی مثبتی با رئیس و همکاران

چگونه می توان رابطه ی مثبتی را با رئیس و همکاران برقرار کرد؟ در گذشته، مدل رابطه ی یک کارمند با مافوق ارشد خود، یکی از تاثیرگذارترین فاکتورهایی بود که در لذت بخش بودن کار برای کارمند نقش داشت. به مرور زمان، این روند با تغییراتی مواجه شده است. میزان …