روابط کاری

روابط کاری   چگونه  در روابط کاری می توان رابطه ی مثبتی را با رئیس و همکاران برقرار کرد؟ در گذشته، مدل رابطه ی یک کارمند با مافوق ارشد خود، یکی از تاثیرگذارترین فاکتورهایی بود که در لذت بخش بودن کار برای کارمند نقش داشت. به مرور زمان، این روند …