۴ رکن بازاریابی رابطه مند

۴ رکن بازاریابی رابطه مند قسمت بعدی تعریف گسترده تر وفاداری مشتری به این صورت است که وفاداری با سه عنصر زیر همراه است: ۱ – عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار عمل خرید است، ۲ – عنصر نگرشی مشتری که همان تعهد و اطمینان مشتری است، ۳ – عنصر …