ویژگی های ارتباطی شخصیت ها 

ویژگی های ارتباطی شخصیت ها افراد درونگرا ۱) از تنهایی انرژی میگیرند ۲) نمیخواهند کانون توجه باشند ۳) شنونده های خوبی هستند افراد برونگرا ۱)از تعامل با دیگران لذت میبرند ۲)بیش از انکه گوش بدهند حرف میزنند ۳)دوست دارند کانون توجه باشند افراد حسی ۱)تمرکز بر دریافت اطلاعاتشان با حواس …