رابطه بین مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات

رابطه بین مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات مهمترین توانمندساز مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار به عنوان تغییر ریشه ای است و قواعد طراحی کار بر پایه مفروضاتی درباره فناوری ، کارکنان و اهداف سازمانی (که چندان دوامی نخواهند داشت) استوار است. اصول مهندسی …