انواع منافع در مذاکره

انواع منافع در مذاکره انواع منافع در مذاکره که نیاز کار می باشد را در متن زیر دنبال بفرمایید: تشخیص منافع (Interests) به اندازه‌ی تشخیص مواضع (Positions) ساده نیست چرا که مواضع رسماً اعلام می‌شوند و منافع ممکن است مستقیماً مورد اشاره قرار نگیرند،به همین علت، تقریباً تصویر یک کوه …