اهداف و عملکرد

اهداف و عملکرد  عواملی که شدت رابطه میان اهداف و عملکرد را تعدیل می کنند : 1-توان فرد: اگر افراد از استعداد ، دانش و تجربه کافی برای تحقق هدف برخوردار باشند عملکرد آنها بهتر خواهد بود . 2-تعهد نسبت به هدف: اگر افراد نسبت به هدف تعهد داشته باشند …