مدیران چابک و مدیریت تغییر

مدیران چابک و مدیریت تغییر ◊مدیرانی که از چابکی کافی در مقابل تغییرات در تمام سطوح سازمان برخوردارند با استفاده از فرصت‌هایی مانند دور انداختن مدل‌های قدیمی و توسعه روش‌های جدید برای انجام کسب‌وکار،به تغییرات در محیط کسب‌وکار پاسخ می‌دهند. جهت مشاوره ایزو 45001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت …