۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد 

۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد     رابرت دانهام رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ،۱۳ اشتباه فاحش را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت های خاص نیست بلکه در تمام صنایع وجود دارد. ۱〰گوش ندادن …

۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد

۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد     رابرت دانهام رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ،۱۳ اشتباه فاحش را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت های خاص نیست بلکه در تمام صنایع وجود دارد. ۱-گوش ندادن …